สังคมWeb Directory

หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม

Subcategories 13

Related categories 1

Sites 3

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 88